Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jejkowicach

Pomoc Społeczna

KRYTERIA PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 Ustawy o Pomocy Społecznej t.j Dz.U. z 2018 poz. 1508 z późn. zmianami):

 • ubóstwa,

 • sieroctwa,

 • bezdomności,

 • bezrobocia,

 • niepełnosprawności,

 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,

 • przemocy w rodzinie,

 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,

 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,

 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

 • alkoholizmu lub narkomanii,

 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 złotych, zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,

3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2–15 oraz  innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

 

Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia pieniężne według Ustawy o Pomocy Społecznej  t.j Dz.U. z 2018 poz. 1508 z późn. zmianami

 • zasiłek stały,

 • zasiłek okresowy,

 • zasiłek celowy,

 • specjalny zasiłek celowy,

 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

 • pomoc dla rodzin zastępczych,

 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym określone typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz rodziny zastępcze,

 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców.

POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. (art. 2 Ustawa o pomocy społecznej  t.j Dz.U. z 2018 poz. 1508 z późn. zmianami)

FORMY POMOCY

I ŚWIADCZEDNIA PIENIĘŻNE

1. ZASIŁEK STAŁY

Zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie,

 • w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

 • Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

 

2. ZASIŁEK OKRESOWY

Przysługuje na podstawie art. 38 Ustawy o Pomocy Społecznej w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie,

 • w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,

 • w przypadku rodziny nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

 

3. ZASIŁEK CELOWY

Przyznawany na podstawie art. 39 Ustawy o Pomocy Społecznej  t.j Dz.U. z 2018 poz. 1508 z późn. zmianami)na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom nie mającą  dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego. (art. 39a Ustawa o Pomocy Społecznej  t.j Dz.U. z 2018 poz. 1508 z późn. zmianami)

 

 • Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

Przysługuje na podstawie art. 40 ust. 1 Ustawy o Pomocy Społecznej  t.j Dz.U. z 2018 poz. 1508 z późn. zmianami i może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

 • Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

Przysługuje na podstawie art. 40 ust. 2 Ustawy o Pomocy Społecznej  t.j Dz.U. z 2018 poz. 1508 z późn. zmianami i może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

 • Specjalny zasiłek celowy

Przysługuje na podstawie art. 41 Ustawy o Pomocy Społecznej  t.j Dz.U. z 2018 poz. 1508 z późn. zmianami i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

 • Zasiłek celowy na zasadach zwrotu

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku (art. 41 Ustawy o Pomocy Społecznej  t.j Dz.U. z 2018 poz. 1508 z późn. zmianami).

 

II ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE

 • Schronienie - Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach dających schronienie  Ośrodek Pomocy Społecznej w Jejkowicach oferuje schronienie w Schronisku dla Bezdomnych im. Jana Pawła II w Rybniku.

 

 • Niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

 

 • Pomoc społeczna obejmuje również obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Sprawienie pogrzebu przez gminę Jejkowice  przysługuje osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym na terenie gminy w stosunku do których nie ustalono osób zobowiązanych do sprawienia pogrzebu lub gdy osoby zobowiązane nie mają takich możliwości. Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

 

 • Poradnictwo i pomoc instytucjonalna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Jejkowicach oferuje osobom i rodzinom pomoc w formie pracy socjalnej. Pracownicy socjalni udzielają również pomocy w załatwianiu spraw urzędowych oraz w utrzymaniu prawidłowych kontaktów z otoczeniem według przyjętych zasad i norm w społeczeństwie lokalnym.

Pomoc w postaci pracy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego udzielana jest osobom i rodzinom niezależnie od kryterium dochodowego.

 

 • bilet kredytowany,

 

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne (po spełnieniu wymaganych kryteriów określonych w Ustawie o Pomocy Społecznej  t.j Dz.U. z 2018 poz. 1508 z późn. zmianami

 

 • składki na ubezpieczenia społeczne (po spełnieniu wymaganych kryteriów określonych w Ustawie o Pomocy Społecznej  t.j Dz.U. z 2018 poz. 1508 z późn. zmianami

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jejkowicach nie dysponuje mieszkaniami chronionymi, nie posiada również oferty noclegowej na terenie gminy Jejkowice.

 

W ramach pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Programowi „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” realizowane są działania w zakresie:

Dożywianie:

 • dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym (uczęszczającym do Przedszkola, Szkoły Podstawowej, Gimnazjum)

 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach o których mowa w art. 7 ustawy o Pomocy Społecznej  t.j Dz.U. z 2018 poz. 1508 z późn. zmianami

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom wyżej wymienionych jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w Ustawie o Pomocy Społecznej.

Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej, dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.

Usługi opiekuńcze

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych  przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w postaci opieki higienicznej, zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, pielęgnacji zleconej przez lekarza a także zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Usługi te są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.

Przyznając usługi opiekuńcze Ośrodek Pomocy Społecznej określa ich zakres, okres świadczenia, a także ponoszenie odpłatności przez osobę wymagającą pomocy w formie usług opiekuńczych. Cena za 1 godzinę podstawowej usługi opiekuńczej w 2018r. wynosi 19,00zł. Realizatorem usług opiekuńczych w 2018r. jest Polski Czerwony Krzyż.

Rada Gminy w drodze ustawy określa szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych i kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, jak również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat ze względu na szczególne potrzeby osób korzystających z usług, uwzględniając sytuację materialną tych osób określa ROZPORZĄDZENIE:

rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).

 

POMOC

Zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej  t.j Dz.U. z 2018 poz. 1508 z późn. zmianami:

 

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

 

Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

 

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jejkowicach (z pracownikiem socjalnym) w celu załatwienia niezbędnych formalności do przyznania pomocy, rozeznaniu aktualnej sytuacji bytowej, materialnej i rodzinnej oraz w przypadku wystąpienia i chęci rozwiązywania swojej trudnej sytuacji życiowej, problemów opiekuńczo – wychowawczych.

Uzyskanie pomocy jest możliwe po spełnieniu następujących wymagań:

 • przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jejkowicach

 • przedłożeniu niezbędnych dokumentów oraz oświadczeń (do pobrania w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej)

 • spełnianiu kryterium dochodowego zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej  t.j Dz.U. z 2018 poz. 1508 z późn. zmianami

 • stwierdzeniu przez pracownika socjalnego braku występowania dysproporcji pomiędzy wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby bądź rodziny.

Decyzja przyznająca Pomoc osobie lub rodzinie w formie pieniężnej lub niepieniężnej wydawana jest w postaci pisemnej po złożeniu wymaganych dokumentów.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji lub pomocy należy się zgłosić do pracownika socjalnego w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Jejkowicach.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny