Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jejkowicach

Świadczenie Wychowawcze 500+

Informacje ogólne

Prawo do świadczenia wychowawczego poza przypadkami wskazanymi w ustawie ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca ustawowego okresu, tj. 30.09. następnego roku kalendarzowego (aktualnie do 30.09.2018 r.).

Nowy okres (2018/2019) rozpoczyna się 01.10.2018 r. i trwa do 30.09.2019 r.

Wnioski na okres 2018/2019 będą przyjmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jejkowicach od 01.08.2018 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 01.07.2018 r.

Wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego składane są w gminie według miejsca zamieszkania rodziny.

Przykład:

Rodzina mieszka w Jejkowicach, ale członkowie rodziny zameldowani są w miejscowości Gliwice. Wniosek należy złożyć w Jejkowicach.

Uwaga!

Osoby składające wnioski elektroniczne za pośrednictwem bankowości internetowej proszone są o zweryfikowanie prawidłowości adresu zamieszkania wskazany w ich profilu internetowym, ponieważ często wpływają wnioski z nieaktualnym adresem zamieszkania.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

 • matce,

 • ojcu,

 • opiekunowi faktycznemu dziecka (tzn. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka)

 • opiekunowi prawnemu dziecka

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Kwota świadczenia wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Kwota świadczenia wychowawczego za niepełny miesiąc ustalana jest proporcjonalnie.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

1.na pierwsze dziecko

 • jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł

 • jeżeli dochód rodziny, której członkiem jest dziecko niepełnosprawne w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł

2. na drugie i następnie dziecko/dzieci – niezależnie od dochodu rodziny

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,

 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej (tzn. dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie),

 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,

 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Od okresu 2017/2018 świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

 • drugie z rodziców dziecka nie żyje;

 • ojciec dziecka jest nieznany;

 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

 • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

 • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Zachęcamy do składania wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) za pośrednictwem bankowości internetowej, w szczególności na drugie i kolejne dziecko/dzieci.

Elektroniczne złożenie wniosku jest szybkie i proste, a skorzystanie z dostępnej formy pozwoli uniknąć wizyty w urzędzie.

Zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, banki które podpisały list intencyjny to:

 • Alior Bank SA,

 • Bank BPH SA,

 • Bank Handlowy w Warszawie SA,

 • Bank Millennium SA,

 • Bank Pekao SA,

 • Bank Pocztowy SA,

 • Bank Polskiej Spółdzielczości SA,

 • Bank Zachodni WBK SA,

 • FM Bank PBP SA (Smart Bank),

 • ING Bank Śląski SA,

 • mBank SA,

 • PKO Bank Polski SA,

 • Raiffeisen Bank Polska SA,

 • SGB-Bank SA,

 • Bank Ochrony Środowiska SA,

 • Getin Noble Bank SA,

 • Deutsche Bank SA,

 • Credit Agricole

 • Bank Polska SA,

 • Eurobank.

W celu złożenia wniosku należy wejść na stronę banku i za pomocą bankowości elektronicznej przesłać wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej w formie elektronicznej.

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU PRZEZ

BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ


 

KROK I

Logowanie do banku za pośrednictwem swojego profilu

KROK II

Odnajdujemy zakładkę do złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze (program Rodzina 500+). W przypadku trudności z odszukaniem stosownej zakładki (często program Rodzina 500+ znajduje się w zakładce e-Urząd) można skorzystać z dowolnej wyszukiwarki internetowej, wpisać nazwę banku oraz „złóż wniosek 500+” i zostaniemy przekierowani do konkretnego miejsca celem złożenia wniosku, następnie trzeba się zalogować do swojego banku).

KROK III

Przygotowujemy dowód osobisty oraz dane wszystkich członków rodziny (w szczególności PESEL)

KROK IV

Korzystamy z opcji „złóż wniosek”

KROK V

W początkowym etapie określamy, czy wniosek będzie wnioskiem „dochodowym”, tj. uzależnionym od spełnienia kryterium dochodowego.

Niepełnosprawność ma wpływ na kryterium dochodowe rodziny:

 • brak niepełnosprawności – kryterium wynosi 800,00 zł na osobę w rodzinie

 • gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – kryterium wynosi 1 200,00 zł na osobę w rodzinie

Przekroczenie kryterium dochodowego przez rodzinę uprawnia do świadczenia 500+ na drugie i kolejne dziecko w rodzinie (wniosek „niedochodowy)”

KROK VI

Po „kliknięciu” w opcję „złóż wniosek” należy ewentualnie uzupełnić i zweryfikować poprawność swoich danych (w szczególności imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny, obywatelstwo, adres zamieszkania, dokument tożsamości, płeć). Nr telefonu wnioskodawcy może ułatwić kontakt w razie potrzeby.

KROK VII

Wybieramy organ prowadzący postępowanie administracyjne w sprawie świadczenia 500+. Dla mieszkańców Gliwic jest to Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach (ul. Górnych Wałów 9).
Można zastosować wyszukiwanie przez gminę wpisując „Gliwice”.

KROK VIII

We wniosku należy wskazać nr konta bankowego, na który powinny zostać przekazane świadczenia.

KROK IX

Wskazujemy dane dzieci zgodnie z komunikatem, które dziecko należy w danym momencie wyszczególnić. W zależności od poszczególnych banków na różnych etapach należy podać dane pierwszego dziecka oraz drugiego i kolejnych. Uzupełniamy dane dzieci (w szczególności imię, nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa, stan cywilny, obywatelstwo, adres, płeć, informacje o niepełnosprawności).
Jeżeli bank pozwala na wpisanie wyłącznie drugiego dziecka, najczęściej dostępna jest opcja „dodaj kolejne dziecko”.

KROK X

Uzupełniamy dane wszystkich członków rodziny zgodnie z definicją rodziny. Należy pamiętać, że w składzie rodziny, można wykazać dziecko, które ukończyło 18. rok życia (z zachowaniem ustawowych wymogów, w szczególności jeżeli mieszka wspólnie z wnioskodawcą oraz jest na jego utrzymaniu). Proszę zwrócić szczególną uwagę na konieczność wskazania stopnia pokrewieństwa wszystkich członków rodziny.

KROK XI

Należy zapoznać się z oświadczeniami oraz zaznaczyć zapoznanie się z nimi. W przypadku pobytu poza granicami kraju wnioskodawcy lub członka/członków rodziny należy dołączyć załącznik wskazujący na dokładny adres pobytu za granicą oraz ewentualnego zatrudnienia.

KROK XII

W końcowej fazie składania wniosku o świadczenie 500+ można dołączyć zeskanowany dokument, jeżeli jest wymagany np. prawomocny wyrok rozwodowy czy separacyjny poprzez opcję „dodaj załącznik”/”załącz plik”.

KROK XIII

Proszę o skorzystanie z opcji „pokaż wypełniony wniosek”. Podgląd wniosku pozwoli na uniknięcie błędów i dodatkowych wizyt w urzędzie. Jeżeli nie wnioskujemy na pierwsze dziecko nigdy nie powinna być wypełniona część A. W części B powinny być wykazane wszystkie dzieci do 18 roku życia za wyjątkiem dziecka najstarszego, ale również do 18 roku życia. Zachęcamy do zapoznania się ze wzorem prawidłowo wypełnionego wniosku dostępnego w zakładce pliki do pobrania. Nie wszystkie banki przewidują taką możliwość.

KROK XIV

Po sprawdzeniu, że wniosek wypełniony jest zgodnie z dostępnym wzorem prawidłowo wypełnionego wniosku wysyłamy wniosek poprzez opcję „wyślij wniosek”.

KROK XV

Oczekujemy na decyzję administracyjną w formie papierowej. Odbiór decyzji jest niezbędny dla otrzymania wypłaty świadczenia wychowawczego 500+


 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Harmonogram wypłat

Utworzono dnia 18.07.2019, 10:46

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny